Permisul de conducere

 

Art. 52. – Conducatorii de autovehicule si tramvaie trebuie sa posede permis de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.

Art. 53. – Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii si subcategorii de vehicule:
a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fara atas;
b) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizatanu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, în afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
3. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator;
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a întregului ansamblu depaseste 3.500 kg;
d) CATEGORIA C:
1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;
h) CATEGORIA Tr: tractor si masina autopropulsata pentru lucrari;
i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
j) CATEGORIA Tv: tramvai;
k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta usoara cu o capacitate care nu depaseste 125 cm3 si o putere care nu depaseste 11 kW;
l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;
m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator;
o) SUBCATEGORIA D1:
1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducatorului;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.
Art. 54. – (1) Permisul de conducere se obtine pe baza de examen.
(2) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se sustine la politia specializata din Inspectoratul General al Politiei Române si structurile sale teritoriale.
Art. 55. – (1) Persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba vârsta de cel putin 16 ani împliniti, pentru subcategoriile A1 si B1;
b) sa aiba vârsta de cel putin 18 ani împliniti, pentru categoriile A, B, BE, Tr, C si CE, precum si pentru subcategoriile C1 si C1E;
c) sa aiba vârsta de cel putin 21 de ani împliniti, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, precum si subcategoriile D1 si D1E;
d) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
e) sa faca dovada absolvirii, cel putin, a cursurilor primare;
f) sa faca dovada ca îndeplineste conditiile prevazute de art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumita în continuare ordonanta de urgenta.
(2) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg, numai daca are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promoveaza un test specific de cunostinte si comportament.
(3) Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se pot prezenta la examen în vederea obtinerii permisului de conducere în conditiile stabilite prin protocol de Ministerul de Interne si Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 56. – (1) Persoana care solicita prezentarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa faca dovada ca a absolvit cursurile unei scoli de pregatire a conducatorilor de autovehicule, organizate, potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea.
(2) Pregatirea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1 si BE poate fi efectuata si de catre instructori auto independenti.
Art. 57. – Pentru admiterea prezentarii la examen persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa depuna urmatoarele documente:
a) cererea-tip;
b) fisa de scolarizare;
c) fisa medicala si avizul psihologic;
d) certificatul de cazier judiciar;
e) copia actului de identitate;
f) copia actului de studii care sa ateste îndeplinirea conditiei prevazute la art. 55 alin. (1) lit. e);
g) chitanta de plata a taxei de examinare.
Art. 58. – (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta în:
a) proba teoretica, de cunoastere a legislatiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical si a notiunilor elementare de mecanica auto;
b) proba de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1 pentru care se verifica numai îndemânarea în conducere în poligoane special amenajate.
(2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.
Art. 59. – (1) Rezultatul examinarii se consemneaza prin calificativul “admis” sau “respins”. Persoana care nupromoveaza oricare dintre probe este declarata “respins”.
(2) In cazul în care se constata ca o persoana a fost declarata “admis” prin încalcarea dispozitiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anuleaza de sefii structurilor prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(3) Persoana care, desi admisa la proba teoretica, nu se prezinta în termen de 90 de zile pentru sustinerea probei practice este declarata “respins”.
(4) Persoana declarata “respins” poate sustine un nou examen numai dupa o perioada de cel putin 15 zile, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea scolii, în caz contrar urmând sa efectueze un nou curs de pregatire.
Art. 60. – (1) Permisul de conducere se elibereaza de catre Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de specialitate.
(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de catre autoritatea prevazuta la alin. (1).
(3) Permisul de conducere este valabil pe o perioada de 10 ani de la data eliberarii, inclusiv cel cu valabilitate de 5 ani, emis anterior anului 1998.
(4) La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat, fara sustinerea unui nou examen.
Art. 61. – (1) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr – tractor – are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.
(2) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tr – tractor.
(3) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb – troleibuz.
(4) Posesorii permiselor de conducere valabile pentru categoriile Tr, Tv sau Tb pot conduce vehicule din aceste categorii doar pe teritoriul României.
Art. 62. – (1) Persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C si D trebuie sa faca dovada ca poseda permis de conducere valabil pentru categoria B.
(2) Persoana care solicita examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile BE, CE si DE trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C si, respectiv, D.
Art. 63. – (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.
(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil si pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, daca titularul acestuia poseda categoria B.
(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pentru categoria DE, daca titularul acestuia poseda categoria D.
(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil si pentru subcategoria D1E, daca titularul acestuia poseda subcategoria D1.
Art. 64. – (1) Organizarea si defasurarea cursurilor de pregatire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se fac potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne, în baza programei de învatamânt a unitatilor care le organizeaza, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si avizata de Ministerul de Interne.
(2) Organizarea si desfasurarea, în cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, a cursurilor de pregatire a personalului propriu pentru obtinerea permisului de conducere se autorizeaza de catre aceste institutii.
(3) Autorizarea ca profesor de legislatie si/sau instructor de conducere auto a personalului din cadrul institutiilor prevazute la alin. (2) se face de catre acestea, în baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne.
Art. 65. – (1) Autovehiculele destinate învatarii conducerii, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frâna si ambreiaj.
(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscriptia “Scoala”, cu dimensiunile si caracteristicile prevazute în actele normative în vigoare. Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia “Scoala” aplicat pe partile laterale, în fata si în spate.
Art. 66. – (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor prevazute la art. 65 de catre persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica pentru obtinerea permisului de conducere este permisa numai sub supravegherea instructorilor auto autorizati, care raspund pentru încalcarea regulilor de circulatie de catre acestea.
(2) Pregatirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de politie.
Art. 67. – (1) In termen de 30 zile de la schimbarea oricaror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
(2) Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îsi stabilesc domiciliul sau resedinta în România, sunt obligati sa solicite autoritatii competente preschimbarea acestora, în termen de 90 de zile, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(3) Posesorii permiselor de conducere obtinute în alte state, care nu pot fi preschimbate în conditiile prevazute la alin. (2), pot sustine examen pentru obtinerea permisului de conducere, fara efectuarea cursurilor de pregatire teoretica si practica.
Art. 68. – Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, si sa solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum si eliberarea unui nou permis de conducere.
Art. 69. – Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care îl detine, în termen de 30 de zile, autoritatii emitente.
Art. 70. – Evidenta conducatorilor de autovehicule si tramvaie se tine la Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de specialitate.